#2, 2023

ФИЛОЛОГИЯ

    Khankishiyeva Z.A.,
HISTORICAL REALITY AND HUMAN VALUES IN THE WORKS OF J.R.R.TOLKIEN
Страницы:340-347      Язык:  lorem    DOI:DOI 10.33514/1694-7851-2023-2-340-347

 J.R.R. Tolkien’s works in the fantasy genre began a new period in English children's literature. This article examines how the dilemma of universal human values functions in his works. Tolkien’s The Hobbit and The Lord of the Rings are known for the complexity of a flight of fancy and the depth of ideological content. It is these works, which tell the story of fictional Middle-earth, that are the basis for this study’s analysis of the realities of the “magical world” and humanistic ideas inherent in the author's work. As a writer and linguist, Tolkien devised a chronology for his own world in which each era was given a distinct name. These works thereby explore three parallel worlds – the worlds of matter and non-matter, of light and shadow, of the living and the dead. Another of his works, Middle World primarily draws the reader’s attention to the consciousness and vision based on the cultural values and experience of the peoples of the world, as well as to the embodiment of a new world with figurative and poetic colours through historical reality and universal values. The preservation of the historical truth of the world we live in and passing on the good that is perserved in historical memory to subsequent generations were Tolkien’s top priorities throughout his life and work. It is no coincidence that after his death, readers and literary critics alike frequently read and praised his vast body of work as a literary masterpiece.

Полный текст

    Абакирова A...,
ИШЕНАЛЫ АРАБАЙ УУЛУНУН «САБАТСЫЗДЫКТЫ ЖОЮУ» АЛИППЕСИНЕ ЛЕКСИКА-СЕМАНТИКАЛЫК АНАЛИЗ
Страницы:517-521      Язык:  lorem    DOI:DOI 10.33514/1694-7851-2023-2-517-521

Бул макалада кыргыз тилинин, кыргыз тил илиминин негиздөөчүсү, биринчи алиппенин автору – Ишеналы Арабай уулунун кыргыз адабий тилинин түзүлүшүндө анын башатында турган кыргыз окумуштууларынын биринчилеринен экендигин баса белгилөө менен, анын «Сабатсыздыкты жоюу» алиппесиндеги төл сөздөргө лексикалык, семантикалык тилдик өзгөчөлүктөрүнө анализ жүргүзүлөт. Андан сырткары башка тилдерден кирген сөздөргө, кабыл алынган сөздөргө (араб, иран, монгол) жана аягында автордун алиппесиндеги азыркы кыргыз тилинде семантикалык өзгөрүүгө учураган сөздөргө талдоо жүргүзүлөт. Ишеналы Арабай уулунун калтырган мурастарын бардык жагынан изилдеп чыгуунун мааниси өтө чоң. Элдик педагогиканын эң мыкты салымдарын кеңири пропаганда кылган тарыхый этнографиялык маалымат берилип, фольклордук материалдар, кесипчилик терминдерин үйрөнүү, кыргыз тилинин тарыхын, анын орфографиясынын калыптанышынын, жазуусунун тарыхын үйрөнүүдө чоң мааниге ээ

Полный текст

    Хулхачиева Ж.С., Грибанова Т.И.,
ЛИЧНОСТНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ КЫРГЫЗСКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ
Страницы:522-526      Язык:  lorem    DOI:DOI 10.33514/1694-7851-2023-2-522-526

В статье рассматривается вопрос обучения языкам стран СНГ в МГЛУ как важный аспект педагогической науки и практики государств-участников Содружества, что связано с возрастающим интересом к языкам стран СНГ, в том числе кыргызскому. Проблема расматривается в контексте личностно-деятельностного подхода, направленного на развитие творческого потенциала личности с учетом интересов, планов, ценностей в общем контексте жизни, и в конечном в итоге – для целенаправленной учебной деятельности. Такой подход к изучению иностранного языка позволяет активизировать внутренние резервы студента и рассматривать процесс обучения как основу формирования всесторонне развитой личности. 

Полный текст


ПЕДАГОГИКА

    Sarkanbaeva G.K.,
INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN TEACHING SEMINARS ON THE DISCIPLINE OF ETHNOPEDAGOGY
Страницы:293-298      Язык:  lorem    DOI:DOI 10.33514/1694-7851-2023-2-293-298

The article reveals the importance and discusses the use of innovative technologies in the educational process of the university. The updated content of education imposes fundamentally different requirements for the quality of education. Rapidly changing living conditions require new approaches in the development of a person's personality. A qualitatively new level of development of the educational process in a pedagogical university is needed. One of the means to achieve this result is innovative technologies in education. And in this regard, the types of application of innovative technologies in seminars on the discipline of “Ethnopedagogy” are considered. 

Полный текст

    Максакова А.Е.,
К ВОПРОСУ О СПЕЦИФИКЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
Страницы:286-292      Язык:  lorem    DOI:DOI 10.33514/1694-7851-2023-2-286-292

Реформирование системы образования в современном мире затрагивает все страны, в том числе Кыргызскую Республику, стремящуюся идти в русле современных образовательных процессов. Сказанное касается и высшей школы, модернизация которой предполагает обновление всего образовательного процесса и его важнейшей составной части – учебной деятельности. В статье освещены вопросы организации инновационной учебной деятельности студентов с проекцией на такую учебную дисцип

Полный текст

    Абдыбекова Н.А., Добаев К.Д.,
ДЕНЕ ТАРБИЯ ЖАНА СПОРТ БАГЫТЫНДАГЫ МАГИСТРЛЕРДИ ДАЯРДООДОГУ БИЛИМ БЕРҮҮНҮН САНАРИП ТРАНСФОРМАЦИЯСЫ
Страницы:348-352      Язык:  lorem    DOI:DOI 10.33514/1694-7851-2023-2-348-352

Макалада Б.Т. Турусбеков атындагы Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясында компетенттүүлүккө негизделген заманбап санариптик окутуу технологияларын киргизүүнүн жыйынтыктары жана тажрыйбасы талкууланат. Кесиптик компетенттүүлүктү калыптандыруунун педагогикалык шарттары берилет. Учурдагы коомдун индустриалдык коомдон маалыматтык моделге өтүшү, социалдык-экономикалык мамилелердин өрчүшү, маалыматтык технологиялардын өнүгүшү үчүн, аларды коомдун жашоосуна аралаштырууга мүмкүнчүлүк түзүп, ошону менен бирге аны түзгөн бардык сегменттер каралат.

Полный текст

    Байгазиева К.С.,
ВОПРОС НРАВСТВЕННОГО ВЫБОРА В ИЗУЧЕНИИ ФИЛОСОФСКИХ ИДЕЙ В ТВОРЧЕСТВЕ Ч. АЙТМАТОВА СТАРШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ
Страницы:353-357      Язык:  lorem    DOI:DOI 10.33514/1694-7851-2023-2-353-357

В статье анализируется понятие нравственного выбора философских идей Ч. Айтматова. Концепция человека в творчестве и выступлениях писателя имеет воспитательное значение и способствует формированию мировоззрения и морально-этических основ поведения личности школьника. Через абстрактное и образное мышление учащиеся постигают нравственный смысл произведений Ч. Айтматова

Полный текст

    Батыралиев А..., Айдарова Ж.М., Байсубанова В.А.,
Я.А. КОМЕНСКИЙДИН ПЕДАГОГИКАЛЫК ЭМГЕКТЕРИН ОКУТУУ КОМПЕТЕНТТҮҮ АДИСТЕРДИ ДАЯРДАП ЧЫГУУНУН ПАЙДУБАЛЫ
Страницы:358-362      Язык:  lorem    DOI:DOI 10.33514/1694-7851-2023-2-358-362

Макала педагогика илиминин негиз салуучусу Я.А. Коменскийдин эмгектерин жогорку педагогикалык окуу жайларында окуп үйрөнүү маселесине арналган.Авторлор макалада азыркы билим берүү мекемелеринде бекем орун алып, активдүү колдонулган жалпы билим берүү, класстык - сабак системасы, көрсөтмөлүү окутуу методу, эне тилде окутуунун артыкчылыгы, танапис, каникуль, чейректер, мектеп жадыбалы, мектеп имаратынын физикалык чөйрөсү жана башка көрүнүштөр эң алгач Я.А. Коменскийдин эмгектеринде аныкталып, билим берүү системасында жемиштүү колдонулуп келе жаткандыгын белгилейт. Макалада анын “Улуу Дидактика” эмгеги талданып бүгүнкү күндөгү педагогикадагы көптөгөн эрежелер Я.А. Коменский тарабынан айтылып кеткендигин далилдегенге аракет кылышкан. Компетентүү адистерди даярдоонун пайдубалы Я.А. Коменскийдин эмгектерин окутуп үйрөтүү деп эсептешет

Полный текст

    Бексултанов Ж.Т., Тукуева А.К., Мусаева А.И.,
ОКУТУУНУН ИНТЕРАКТИВДҮҮ КАРАЖАТТАРЫНА КАРАТА КЫСКАЧА АНАЛИЗ ЖАНА АНЫ КЛАССИФИКАЦИЯЛОО
Страницы:363-370      Язык:  lorem    DOI:DOI 10.33514/1694-7851-2023-2-363-370

Көптөгөн илимпоз педагог методистердин пикирлери боюнча, билим берүүнүн бардык баскычтарындагы заманбап окуу-тарбия берүү процессинин негизги компоненттеринин бири катары окуу каражаттарын белгилешүүдө. Бир катар методикалык жана педагогикалык инновациялар бүгүнкү күндө интерактивдүү окуу куралдарын колдонуу менен байланышкан, ошондуктан окуу процессин уюштурууну жакшыртуунун перспективдүү багыттарынын бири аларды активдүү ишке ашыруу жана колдонуу болуп саналат. Бул макалада «интерактивдүү окуу каражаттары» түшүнүгүнүн теориялык аспектиси каралып, анын маңызын жана мүнөздүү белгилерин аныктоого аракет жасалды. Интерактивдүү окутуунун жана интерактивдүү окуу каражаттарынын пайдаланылышынын заманбап педагогикалык практикасы каралып, окуу процессинде колдонулган натыйжалуу педагогикалык тажрыйбалар жана көйгөйлөр жалпыланган. Маалыматтык-коммуникациялык технологияларга негизделген заманбап интерактивдүү окуу каражаттарынын классификациясы берилген. Интерактивдүү окуу каражаттарын колдонуунун өзгөчөлүгү, алардын дидактикалык мүмкүнчүлүктөрү жана потенциалы ачылып берилген

Полный текст

    Гудимова А.Н., Кулуева С.С., Садырова Т.С.,
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Страницы:371-376      Язык:  lorem    DOI:DOI 10.33514/1694-7851-2023-2-371-376

В статье раскрывается содержание комплекса педагогических условий, необходимых для формирования творческих компетенций младших школьников. В основе комплекса лежат компетентностный, деятельностный и индивидуально-дифференцированный подходы, субъект-субъектное взаимодействие учителя и ученика, использование таких личностно-ориентированных технологий, как педагогическая

Полный текст

    Кельгенбаев Б.И., Ракыбаева Б.О.,
ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ НА СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ И АДАПТАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КУРСАНТОВ ВОЕННЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
Страницы:377-382      Язык:  lorem    DOI:DOI 10.33514/1694-7851-2023-2-377-382

В данной статье изложены результаты исследования влияния уровня нервнопсихической устойчивости на степень агрессии и важность её в ходе адаптации курсантов военных учебных заведений. Впервые в Кыргызстане в военном образовательном учреждении осуществлено теоретическое и эмпирическое изучение проблемы агрессивного поведения курсантов, ориентированное на его профилактику и предупреждение. В статье представлены приемы и методы преодоления высокой степени агрессии и пути ее психологической коррекции. Эта статья может быть использована психологами в консультативной и психодиагностической работе с курсантами в процессе обучения в Военном институте Вооруженных Сил Кыргызской Республики имени Героя Советского Союза генерал-лейтенанта К. Усенбекова, Кыргызском национальном военном лицее имени Героя Советского Союза генерал-майора Д. Асанова, на военной кафедре Кыргызской государственной медицинской академии имени И.К. Ахунбаева, Академии Министерства внутренних дел Кыргызской Республики имени Э.А. Алиева

Полный текст

    Кожомкулова Г.Э., Кулубаева А.М.,
ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ
Страницы:383-388      Язык:  lorem    DOI:DOI 10.33514/1694-7851-2023-2-383-388

 Современное образование стало более доступным и разнообразным благодаря использованию новых технологий и методов обучения. Одним из таких методов являются интерактивные методы обучения, которые позволяют студентам активно участвовать в учебном процессе и улучшают качество обучения. В данной статье рассматривается, как использование интерактивных методов обучения может улучшить качество обучения студентов. В статье описаны различные интерактивные методы, такие как групповое обсуждение, ролевые игры, проектная работа и другие. Также рассмотрены преимущества использования интерактивных методов, такие как повышение мотивации студентов, улучшение понимания изучаемого материала, развитие коммуникативных навыков и др. В заключении авторы подчеркивают важность использования интерактивных методов в обучении и призывают преподавателей активно использовать их в образовательном процессе.

Полный текст

    Ли Л...,
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИДЕИ К.Д. УШИНСКОГО В ЗЕРКАЛЕ КИТАЙСКОЙ ШКОЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ (НА ПРИМЕРЕ ШКОЛ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО КИТАЯ)
Страницы:389-395      Язык:  lorem    DOI:DOI 10.33514/1694-7851-2023-2-389-395

К.Д. Ушинский – великий русский педагог XIX века, основоположник научной педагогики в России. Его педагогические идеи уже оказали и продолжают оказывать огромное влияние на русскую педагогику, а также на развитие педагогики во всём мире, в том числе в Китае. По мнению К.Д. Ушинского, педагогика должна быть ориентирована на учащихся и направлена на развитие их моральных качеств. Педагогическая концепция К.Д. Ушинского нашла своё отражение в преподавании русского языка в школах Китая. В целях воспитания будущих специалистов в области иностранных языков, повышения качества жизни людей и для реализации стратегии национального развития в Китае растёт число регионов и школ с изучением русского языка, а на северо-западе Китая увеличивается число учебных курсов русского языка в школах. Придерживаясь концепции, ядром которой являются учащиеся, а руководителем – учитель, используются такие стратегии, как групповое чтение, сюжетно- тематические занятия, проблемно-ориентированное обучение и разнообразные методы обучения, чтобы повысить базовую грамотность по предмету «Русский язык» в школах с точки зрения четырёх аспектов: владения языком, культурной осведомленности, способности размышлять и обучаемости 

Полный текст

    Uzakbayeva S.A., Samarkhan A.S.,
PREPARING FUTURE TEACHERS TO WORK WITH CHILDREN IN INCLUSIVE EDUCATION
Страницы:396-401      Язык:  lorem    DOI:DOI 10.33514/1694-7851-2023-2-396-401

Preparing a future teacher to work with children with special educational needs is becoming a priority task of society and the state. The social demand and the requirements of all levels of education have identified priorities for the introduction of the ideas of inclusion in the educational process. Despite a number of positive innovations in the development of inclusive education in the republic, the problem of training highly qualified teachers is particularly relevant. The main characteristics of the competence necessary for a future teacher to work successfully in inclusive education are highlighted: motivational, monitoring, diagnostic, informative, predictive, design, reflexive, communicative, conflictological, research competencies. Competencies related to technologies and methods of working with children in inclusive education are substantiated. The proposed competencies necessary for the successful work of a teacher in an inclusive learning environment serves as a basis for updating psychological and pedagogical disciplines at the university for future teachers who provide work with children with special educational needs

Полный текст

    Чан С...,
РЕАЛИСТИЧНЫЙ ПУТЬ К ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕННОСТИ МУЗЫКАЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНЫХ И СРЕДНИХ ШКОЛ В НОВУЮ ЭПОХУ
Страницы:402-410      Язык:  lorem    DOI:DOI 10.33514/1694-7851-2023-2-402-410

«Музыка на родном языке» является ключом к наследию традиционной музыкальной культуры различных этнических групп. Она несёт в себе культурный ген и социальную структуру своей собственной этнической группы. Образование неотделимо от развития общества, и на трансформацию образовательной концепции влияет развитие социальной культуры, но в образовательной концепции, основанной на западной культуре, культурная коннотация слишком неоднозначна. Однако с развитием глобальной социальной культуры стало основной тенденцией для культур заботиться друг о друге на основе разнообразия и сосуществования.

Полный текст

    Эсенгулова М.М., Адамалиева Ж.А., Боромбаева Б.К., Махамат кызы Р..., Осмонова Р...,
12 ЖЫЛДЫК БИЛИМ БЕРҮҮ, ЧЕТ ӨЛКӨЛҮК ТАЖРЫЙБАЛАР: ӨТҮҮДӨГҮ КӨЙГӨЙЛӨР, МҮМКҮНЧҮЛҮКТӨРҮ, КЕЛЕЧЕГИ
Страницы:411-421      Язык:  lorem    DOI:DOI 10.33514/1694-7851-2023-2-411-421

Коомдун өнүгүүсү менен, дүйнөлүк билим берүү мейкиндигинде 12 жылдык окутуу системасына өтүү бүгүнкү күндүн актуалдуу маселелеринин бири. Билим берүүнүн бул модели дүйнөнүн 80% дан ашуун өлкөлөрүндө ишке ашырылган. Мектеп окуучуларына мезгилдин талабына ылайык сапаттуу билим берүү системасын сунуштоо милдетин аткаруу үчүн, окутуу-тарбиялоо процессин олутуу өзгөртүү зарылчылыгы пайда болот. Кыргыз Республикасы эгемендүү мамлекети катары мындай реформаларды жүргүзүү менен, дүйнөлүк билим берүү стандартына шайкеш келүүгө умтулууда. Макаланын авторлору – 1 курстун магистранттары, педагогика илимдеринин кандидаты, М.М. Эсенгулованын жетекчилиги астында «Илим жана билим берүүнүн заманбап проблемалары» дисциплинасынын алкагында өз алдынча сунушталган тема боюнча изилдөө ишин жүргүзүшүп, жыйынтыгын макала иретинде сунушташууда. Изилдөөнүн диагностикалык-констатациялоочу этабынын милдеттери: 1) 12 жылдык билим берүүнү ишке ашыруу боюнча кыргызстандык, чет өлкөлүк булактарды изилдөө жана талдоо; 2) автордук анкета иштеп чыгуу жана сурамжылоо жүргүзүү; 3)констатациялоочу диагностикалык этаптын жыйынтыгын чыгаруу жана макала түрүндө жазуу. Изилдөөнүн натыйжасы 12 жылдык билим берүүнүн негизги артыкчылыгы – гуманистик багыттагы билим берүү системасын, инсанга багытталган окутуу процессинин өнүктүрүү экендигин көрсөттү

Полный текст

    Эсенгулова М.М., Акимбекова А..., Сыйдалиева С..., Халбаева А..., А...,
МУГАЛИМДИН САНАРИПТИК ОКУТУУ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН ИШКЕ АШЫРУУГА ДАЯРДЫГЫН КАЛЫПТАНДЫРУУНУН ПЕДАГОГИКАЛЫК ШАРТТАРЫ
Страницы:422-430      Язык:  lorem    DOI:DOI 10.33514/1694-7851-2023-2-422-430

Кыргыз Республикасында 2019-жыл «Региондорду өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылы»1 деп жарыяланган. Ал эми 2020-жылы бүт дүйнө жүзүндө пандемия2 жарыяланды. Бул эки окуя билим берүү тармагында санариптештирүү маселесин чечүүдө өзгөчө маданиятты калыптандырды. Пандемия шартында мугалимдердин алдына өтө орчундуу милдет коюлду – кыска мөөнөттө окуу-тарбиялоо процессин үзгүлтүккө учуратпастан онлайн режимде сабак өтүү. Мугалимдер заман менен шайкеш болуу убакыттын чакырыгын, талабын кабыл алышып, окутуу процессинде жаӊы технологияларды (Zoom, WApp, Телеграмм жана башка платформалар) ийгиликтүү өздөштүрө башташты. Макаланын авторлору – 1 курстун магистранттары, педагогика илимдеринин кандидаты, М.М.Эсенгулованын жетекчилиги астында «Илим жана билим берүүнүн заманбап проблемалары» дисциплинасынын алкагында өз алдынча сунушталган тема боюнча изилдөө ишин жүргүзүшүп, жыйынтыгын макала иретинде сунушташууда. Изилдөө ишинин констатациялоочу этабына төмөнкү милдеттер коюлган: 1) мугалимдин санариптик окутуу технологияларын ишке ашырууга даярдыгын калыптандыруунун педагогикалык шарттары боюнча кыргызстандык, чет өлкөлүк булактарды изилдөө жана талдоо; 2) автордук анкета иштеп чыгуу жана сурамжылоо жүргүзүү; 3) изилдөөнүн жыйынтыгын чыгаруу жана макала түрүндө жазуу.

Полный текст


КУЛЬТУРOЛОГИЯ

    Абдраимов К.А.,
“ЭР ТӨШТҮК” ЭПОСУНДАГЫ КААДА-САЛТ ЖАНА ЫРЫМ-ЖЫРЫМДАР
Страницы:310-317      Язык:  lorem    DOI:DOI 10.33514/1694-7851-2023-2-310-317

Макалада С.Каралаевдин вариантына таандык “Эр Төштүк” эпосундагы каада-салт жана ырым-жырымдарга басым жасалды. Кыргыз элиндеги каада-салт жана ырымжырым категорияларынын айрымдарынан мисал келтирилди. Негизинен “Эр Төштүк” эпосунда төмөндөгүдөй каада-салт, ырым-жырымдар кездешерине күбө болобуз: мазар таюу, мазарда мал союу, аян түш көрүү, баабедин айтуу, бала төрөлгөндө баабедин чалуу жана балага ат коюу. Эпосто сүннөткө отургузуу, кудалашуу, кызга сеп берүү, куттуктоо, турмуш куруу мезгили келгенин билдирүүчү каада-салт, ырым-жырымдар жана күйөө тандоо, күйөө балдарды сыноо жана балдар узак сапардан аман-эсен кайтканда той өткөрүү каада-салт, ырым-жырымдары эпосто кеңири кездешет

Полный текст

    Закиров У.А.,
ГОТИКАЛЫК ИСКУССТВО ЖАНА КӨРКӨМ МАДАНИЯТ ТАРЫХЫ
Страницы:318-321      Язык:  lorem    DOI:10.33514/1694-7851-2023-2-318-321

Искусстводогу готика стили Романескинин ордун басып, көптөгөн жаңылыктарды жана техникаларды алып келди. Архитектурада бул дубалдардагы кадимки сүрөттүн ордуна чоң терезелерден улам күн нуруна толгон, кенен, бийик складдары бар собордук шаар чиркөөлөрүндө чагылдырылган. Живопись менен скульптурада сюжеттик сюжеттер уламдан-улам реалдуулукка тартылып, томдору иштелип чыгып, каармандардын эмоциялары даана берилген. Фигуралар аларды курчап турган мейкиндикте эркин жайгашкан, бир аз ийилген S формасындагы позалар готикага мүнөздүү болгон. Искусствонун негизги багыттары Францияда готика стилинин алкагында жаралып, андан соң Европага кеңири тараган.

Полный текст

    Ибраев Д.Т., Мажитова Л.Т.,
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ – БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА НА ЗАНЯТИЯХ ПО КНИЖНОЙ ГРАФИКЕ
Страницы:322-326      Язык:  lorem    DOI:DOI 10.33514/1694-7851-2023-2-322-326

В учебный курс композиции будущих учителей изобразительного искусства органичной частью входит изучение искусства оформления и иллюстрирование книги. В статье рассматриваются проблемы обучения студентов – будущих учителей изобразительного искусства иллюстрированию и оформлению книг. Описана важность данного курса в образовании и воспитании студентов. Подробно излагаются этапы работы над оформлением и иллюстрированием книги. Иллюстрирование книги – это очень ответственная работа, поэтому   студент должен строго соблюдать все закономерности художественного оформления книги. Особенно важна последовательность работы описанная в данной статье. Даже такой этап, как выбор литературного произведения, несомненно, повлияет на качество оформления. Ведь иллюстрирование книги которая вам просто «не по душе» приведет студента к насильному заставлению себя заниматься нелюбимым занятием. В связи с этим необходимо строго придерживаться всех этапов, предлагаемым в данной статье.

Полный текст

    Pramod ..., Baizhigitova А.А., Chilkuri ...,
COMPETENCY OF TEACHING ENGLISH CONVERSATION TO ADULTS THROUGH PLAYING CARDS: A CONTRAST TO DIGITAL EDUCATION SYSTEM
Страницы:327-334      Язык:  lorem    DOI:DOI 10.33514/1694-7851-2023-2-327-334

English Conversation has not been taught through playing cards to adult students in universities, especially, foreign students in Sharda University. The textbooks prescribed are designed in such a way that there is no provision for learning a language through playing simple games at their leisure. In Bhuvaneswar (2014), formulated his Ka:rmik Language Teaching Approach (KLTA) for teaching children on “the four principles of 1. nature of the children (disposition or svabha:vam); 2. learning through lessons and strenuous reading as labour (a burden); 3. playing games as entertainment (pleasure); and 4. overturning games into teaching- learning-materials” and in Bhuvaneswar (2018) the same concept has been applied and Telugu vocabulary has been taught to Iraqi children with great success (96% results). Bhuvaneswar (2018) initiated a Language through Games Project (KLT) and taught Simple Samskrit Conversation to adults at Sharda University. In his workshop, he introduced role play, Dandia and Cards to teach Samskrtam. The results from playing the Dandia game – but not officially recorded – are seen to be highly impressive. In this paper, an outline has been suggested to teach English to foreign adults who do not know English well by using cards. This paper is divided into two parts. In this paper, which is the first part, the theory and procedure are discussed. In the second part, 20 students (around 20-30 years old) will be selected for teaching conversation. They will be divided into two groups: Control group (10 members) and Experimental Group (10 members). Both the control and experimental groups will be taught simple question forms in the simple present/past tense and future time with / without playing games in the same time. A test will be conducted to check their proficiency and the results will be compared. The experimental group will be taught conversation through cards. In addition, their involvement and liking will be measured though a questionnaire

Полный текст

    Токтогонова К.А.,
ВОПРОСЫ СГЛАЖИВАНИЯ РЕГИСТРОВ В ПЕНИИ
Страницы:335-339      Язык:  lorem    DOI:DOI 10.33514/1694-7851-2023-2-335-339

В статье изложены вопросы о сглаживании регистров певческого голоса. Для понимания излагаемого материала приводятся пояснения и определения терминов. Показана связь и взаимодействие между регистрами и резонаторами при решении проблемы на понятном для учеников пояснениях. Сделана попытка к новой интерпретации приёма прикрытия регистров. В связи со сложностью понятий о сглаживания регистров предложены два новых определения. Для грудного и фальцетного регистров-«опора», для функции ротоглотки-«ретранслятор»

Полный текст


ИНФОРМАТИКА

    Анарбеков Т.Р., Ачекеев К.С., Жакшыбаева Г.Ж., Смайылбек кызы Ч..., Ч...,
РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНИКА ПО ЯЗЫКУ ГИПЕРТЕКСТОВОЙ РАЗМЕТКИ HTML
Страницы:241-246      Язык:  lorem    DOI:DOI 10.33514/1694-7851-2023-2-241-246

Данная статья посвящена созданию электронного учебника по языку гипертекстовой разметки HTML. Дано обоснование необходимости создания электронных учебников. Также были описаны основные сведения об электронных учебниках, этапы их создания и основные классификации электронных учебников, их преимущества и недостатки. Были описаны основные процедуры, входящие в главный модуль программы. Результатом проделанной работы является электронный учебник, разработанный при помощи объектноориентированного языка программирования C#.

Полный текст

    Асанова М...,
БИЛИМ БЕРҮҮНҮ МААЛЫМАТТАШТЫРУУ ШАРТЫНДА САНАРИПТИК БИЛИМ БЕРҮҮ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН ПАЙДАЛАНУУ
Страницы:247-251      Язык:  lorem    DOI:DOI 10.33514/1694-7851-2023-2-247-251

Мамлекеттик деӊгээлде башталгыч мектептерде жалпы билим берүү стандартын киргизүүнүн максатында жаңы каражаттарды, технологияларды колдонуу зарылчылыгы келип чыгат. Мындай инструменттердин бири болуп, санариптик билим берүү ресурстары саналат. Алар окуучулардын сабак жана сабактан тышкаркы учурда окуу иш аракеттерин уюштуруу мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтет. Окуучулардын МКТ каражаттарын (графика, түс, үн, видеоклиптер ж.б.) колдонуу менен реалдуу чөйрөнү жаратып, билим берүү процессин ийкемдүү башкарууга жана окуу ишмердүүлүгүнүн сапатын көзөмөлдөөгө шарт түзүлөт. Ушуга байланыштуу билим берүүнү модернизациялоонун шартында информатиканын жана МКТ каражаттарын, ыкмаларын кенже класстын окуучуларынын максаттуу түрдө үйрөнүүсү өзгөчө мааниге ээ. Макалада бул «илимий жаӊылануу» башталгыч мектептердин алкагында кеӊири каралып, андагы мүмкүн болгон оӊ жана терс мүмкүнчүлүктөр аныкталды

Полный текст

    Тлебаев М.Б., Шайнусов Р.Т., Бексултанов Ж.Т., Ачекеев К.С., К.С.,
ОСОБЕННОCТИ ФОРМИРОВАНИЯ МОДЕЛЕЙ И ПОСТРОЕНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ В БИЗНЕСЕ НА ПЛАТФОРМЕ DJANGO ORM
Страницы:299-309      Язык:  lorem    DOI:DOI 10.33514/1694-7851-2023-2-299-309

В статье рассматривается создание моделей, отражающих основные аспекты бизнеса, включая компании, типы собственности, типы бизнеса и финансовые показатели. Постепенно разрабатывается структура базы данных, демонстрируя, как правильно использовать отношения Foreign Key для связи различных моделей между собой. Описываются различные типы полей, связи между моделями и способы валидации данных, которые помогут нам создать надежную и структурированную базу данных. Также рассматриваются лучшие практики проектирования моделей, описываются классы данных и используются возможности платформы Django ORM для оптимальной работы с базой данных.

Полный текст

    Качкынова А.Т., Турдубек кызы Б...,
ААЛАМДАШУУНУН ШАРТЫНДА САНАРИПТЕШТИРҮҮ ПРОЦЕССИ ЖАНА БИЛИМ БЕРҮҮДӨГҮ ӨЗГӨРҮҮЛӨР
Страницы:281-285      Язык:  lorem    DOI:DOI 10.33514/1694-7851-2023-2-281-285

Берилген макалада, ааламдашуунун таасири алдында билим берүүнүн деңгээлдери, санариптик трансформациялоонун негизги аспектилери каралган, жаңы санариптик окутуу ыкмаларын ишке ашырууда чектөөлөр жана мүмкүн болгон кыйынчылыктар аныкталган. Билим берүү чөйрөсүндө маалыматтык технологияларды колдонуу проблемасына талдоо берилген: түшүнүгү, максаты, түрлөрү жана формалары, пайдалануунун багыттары жана келечеги. Жогорку окуу жайларынын ишинин мисалында билим берүү процессинин принциптерин өзгөртүүнүн актуалдуулугу жана зарылчылыгы жөнүндө түшүнүк берилген. Автор ошондой эле окуу процессин калыптандыруунун жолдорун өзгөртүүнүн перспективаларын талдап, бул маселени ишке ашыруунун негизги талаптарын баяндаган.

Полный текст

    Заркунов .А.,
МЕКТЕП ОКУУЧУЛАРЫ ҮЧҮН КОМПЬЮТЕРДИК ГРАФИКА
Страницы:276-280      Язык:  lorem    DOI:DOI 10.33514/1694-7851-2023-2-276-280

Бул макалада азыркы мезгилдин талабына ылайык компьютердик технологияны мектеп партасынан эле баштоо зарылчылыгы бар. Интернет булагы кенен жайылып компьютердин мүмкүнчүлүгү көбөйүп, көптөгөн кесепети тийип, өсүп келе жаткан жаш муундарды бүгүнкү мезгилде интернет «азгырыгы» өзүнө тартып, оюндар баланын өсүп, калыптанып келе жаткан психикасы зор зыян тартат. Мындай көйгөйдүн чечилишинде компьютердик графиканын пайдасы тууралуу ой-пикир айтылат. 

Полный текст

    Доолбекова Ж.Б., Мамбетакунов У.Э.,
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА И ДОСТУПА К ШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ В КЫРГЫЗСТАНЕ
Страницы:271-275      Язык:  lorem    DOI:DOI 10.33514/1694-7851-2023-2-271-275

Всё больше изменений вносят цифровые технологии в различные сферы человеческой деятельности, включая и сферу образования. Цифровая трансформация образования – это процесс, в результате которого используются цифровые технологии для улучшения качества образования. В данной статье рассматриваются образовательная политика для реализации цифровой трансформации в школьном образовании в Кыргызстане.

Полный текст

     Gupta D..., Gupta D...,
SOCIAL MEDIA: A PLATFORM FOR CONTEMPORARY HIGHER EDUCATION IN 21st CENTURY
Страницы:264-270      Язык:  lorem    DOI:DOI 10.33514/1694-7851-2023-2-264-270

Social media has undoubtedly transformed the way people communicate, access information, and engage with various aspects of society. In the realm of higher education, social media has emerged as a powerful platform for contemporary learning, collaboration, and engagement in the 21st century. This paper will focus on the Facebook, widely used by across the world The quick selection of technologies related to social media has brought about a basic move in the manner collaboration and communication effort occurs. As students and staff employ the technologies of social media in its own lives, it is critical to investigate how technologies related to social media are being employed as an educational apparatus. The objective of paper is to examine the job of social media, specifically, Facebook is the educational apparatus in higher education. Through survey of the writing, this paper investigates the heap manners through which the Facebook is being employed as an educational apparatus for teaching and learning. Numerous advantages of Facebook use for teaching and learning have been distinguished, for example, expanded student-student and student-student connection, improved execution, the accommodation of learning and higher commitment. The paper additionally features the potential issues and impediments of Facebook use going from teachers' predominance to security concerns. At last, Facebook use rules that can be embraced by teachers to empower adoption of social media are proposed. As the social media use keeps on developing in the higher education, future observational research is justified. 

Полный текст

    Бузурманкулова А.А., Султанбаева .С., Толобек кызы Э..., Барганалиева Ж.К., Ж.К.,
ВИДЕОСАБАКТАРДЫ ТҮЗҮҮ ҮЧҮН CAMTASIA STUDIO ПРОГРАММАСЫН КОЛДОНУУ
Страницы:257-263      Язык:  lorem    DOI:DOI 10.33514/1694-7851-2023-2-257-263

Видеосабактар мугалимдин ишин жөнөкөйлөтүп, аны материалды түшүндүрүүдөн бошотот. Сабакта видеоматериалдарды колдонууда окуучуларга демонстрация кандай максатта өтүп жатканын, көрүү процессинде алар өздөрү эмнени түшүнүшү керектигин түшүндүрүү зарыл. Макалада видеосабактын түшүнүгү, мүмкүнчүлүктөрү берилген. Camtasia Studio программасынын негизги түшүнүктөрү берилген. Программанын жардамы менен жасалган видеосабактардын тизмеси берилген. Ошондой эле видеону колдонуу сабакты жандантат, ал эми видеоматериалдарды колдонуу менен өтүү окуунун интенсивдүү түрү болуп саналаары белгилүү.

Полный текст

    Бузурманкулова А.А., Садыкова Л..., Муратаева Н.Б., Мокешов Ж.К., Ж.К.,
БИЛИМ БЕРҮҮ МЕКЕМЕЛЕРИНДЕ ЭЛЕКТРОНДУК ОКУТУУ КУРАЛДАРЫН КОЛДОНУУ
Страницы:252-256      Язык:  lorem    DOI:DOI 10.33514/1694-7851-2023-2-252-256

Учурда Кыргызстанда дүйнөлүк билим берүү мейкиндигине кирүүгө багытталган жаңы билим берүү тутуму түзүлүп жатат. Азыр, окуу процессинде, салттуу басылып чыккан басылмалар менен катар, электрондук окутуу куралдары кеңири колдонулуп, аларды дистанттык билим берүү үчүн да, күндүзгү жана дистанттык окутууда өз алдынча иштөө үчүн колдонсо болот. Электрондук окуу куралдары окутуучунун жардамчысы катары колдонулат, алар жаңы материалдарды сунуштоодо, студенттердин билимин текшерүүдө жана баалоодо күнүмдүк жумуштарды аткарышат. Макалада электрондук окутуу куралдарын колдонуу багыттары талкууланып, электрондук колдонмолорду колдонуунун артыкчылыктары көрсөтүлгөн. Ошондой эле мугалимдер тарабынан электрондук билим берүүчү куралдарды түзүү тажрыйбасы көрсөтүлдү.

Полный текст