Akat Abdullah .

     Akat A...,
SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI BAĞLAMINDA MÜZİK ARŞİVLERİNİN YERİ VE GENEL SORUNLARI
Страницы:16-25      Язык:  lorem    DOI:10.33514/1694-7851-2022-3-16-25

Bu bildiride müzik arşivleri modern kültürel bellekler olarak ele alınmış ve arşivlerin 19. yüzyıl sonundan günümüze dek geçirdikleri değişim ve dönüşüm süreçlerine yer verilmiştir. Özellikle UNESCO’nun somut olmayan kültürel mirasa ilişkin olarak 21. yüzyıl başındaki deklarasyonundan sonra hız kazandığı düşünülen dijitalleştirme çalışmalarına değinilmiş ve dijital müzik arşivlerinin yapılandırılmasında rol oynayan; stratejik, yönetimsel, organizasyonel, teknik ve eğitime yönelik sorunlar ele alınmıştır. Bildirinin amacı somut olmayan kültürel mirasın korunması ve aktarılmasında kültürel bellek kurumları olan müzik arşivlerinin önemini vurgulamak ve ayrıca günümüz koşullarında işlevsellik ve sürdürülebilirlik açısından müzik arşivlerinin kurumsal yöntemler dahilinde nasıl şekillendirilmesi gerektiği hususunda farkındalık oluşturmaktır.

Полный текст